Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra

El programa de millora

Recomana Imprimeix
Captcha image

A partir dels resultats obtinguts de la diagnosi, el tutor elaborarà una estratègia de millora per a l’organització en l’àmbit de la RSE. El punt de partida dels diferents promotors no serà el mateix. Per aquest motiu, els tècnics adequaran les accions de millora a la realitat i a les especificitats de cada organització.

L’empresa o entitat beneficiària disposarà d’una relació d’actuacions o mesures correctores que han de permetre millorar els punts febles de la seva gestió i potenciar-ne els punts forts. Cada una d’aquestes actuacions han de ser consensuades per ambdues parts i validades per la direcció de l’organització i a més, els hi correspondrà una gradació del percentatge màxim d’ajut al qual pot optar el beneficiari. Així doncs, la quantia de la subvenció vindrà determinada pel grau de compromís que adoptin els promotors en relació al compliment de les accions definides. El programa de millora també inclourà, amb caràcter de compliment obligatori, aquelles accions ja plantejades pel promotor en el projecte que en van permetre la seva selecció.

 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010