Accés a l’Àrea Privada
Combinació d'usuari i contrasenya incorrecta.
La contrasenya diferencia entre majúscules i minúscules.

Tanca
eslogan
ombra
 

 • Antecedents - CGS

Antecedents - CGS

Recomana Imprimeix
Captcha image

EL CODI DE GESTIÓ SOSTENIBLE

El Codi de Gestió Sostenible és una eina metodològica elaborada a la comarca de la Garrotxa i a la zona del Collsacabra (Osona) en el marc de la Iniciativa Comunitària Leader Plus que compromet les empreses i entitats beneficiàries d’ajuts públics a adoptar polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i l’entorn, amb l’objectiu estratègic últim de millorar la qualitat integral del territori i tendir cap a la sostenibilitat.

Aplicar el CGS equival, per tant, a fomentar la Responsabilitat Social de les Empreses i a afavorir, d’aquesta manera, un procés de reflexió interna a favor del creixement equilibrat i sostenible no només de la pròpia organització, sinó també del territori que l’envolta. Això significa, d’acord amb els paràmetres que fixa el CGS, actuar en conseqüència amb els següents compromisos:

1. Aspectes generals de l’organització
En l’àmbit econòmic,
2. Ús de recursos locals
3. Gestió empresarial
4. Sistemes de gestió
5. Màrqueting  Responsable
6. Noves tecnologies de la informació
7. Innovació
En l’àmbit ambiental,
8. Política ambiental
9. Gestió de l’aigua
10. Residus
11. Contaminació acústica
12. Contaminació lumínica
13. Gestió de l’energia
14. Contaminació del sòl
15. Contaminació de l’aire
16. Integració ambiental dels treballadors i les treballadores
17. Innovació ambiental
18. Integració de l’entorn
19. Conservació de l’entorn
En l’àmbit social,
20.
 Grups d’interès
21. Condicions sociolaborals dels treballadors i les treballadores
22. Participació de les persones treballadores
23. Igualtat d’oportunitats
24. Formació de les persones treballadores
25. Comunitat
26. Cooperació interempresarial
27. Satisfacció del col·lectiu client
28. Empreses proveïdores
29. Competència


El Codi de Gestió Sostenible desplega, paral·lelament, cada un d’aquests 29 compromisos amb indicadors de caràcter quantitatiu o qualitatiu per mesurar resultats i fixar objectius. De fet, és el valor resultant d’aquests paràmetres els que han de proporcionar la informació necessària a les organitzacions per a la presa de decisions a mig i llarg termini en matèria de desenvolupament sostenible.

Aquest procés de mesura i d’informació dels resultats –elaboració de memòries de sostenibilitat- proporciona a les organitzacions:

 • Una àmplia visió de les seves principals repercussions a nivell econòmic, social i mediambiental
 • Identificar els riscs i les oportunitats de les seves activitats
 • Identificar les àrees generals en què pot millorar la gestió
 • Incrementar la participació del personal i motivar les noves incorporacions
 • Fomentar la innovació i la creació de millors solucions
 • Millorar la reputació i incrementar la fidelitat dels clients i el respecte de totes les persones del territori on opera
 • Aconseguir avantatges competitius


Indicadors Territorials
El CGS incorpora un element diferenciador respecte altres guies o eines de mesura de la RSE com és la identificació d’una relació específica de 43 indicadors vinculats al concepte de Territori, que permeten posar de relleu la forma i la intensitat amb què les organitzacions/entitats econòmiques contribueixen a la seva valorització i desenvolupament sostenible, en termes de:

 • Foment de l’Economia Autòctona, i dels recursos locals
 • Innovació
 • Intercooperació i establiment de sinergies entre actors
 • Valorització i preservació del paisatge, i dels recursos naturals
 • Foment de la identitat sociocultural
 • Millora de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones

 

El conjunt d’aquests indicadors, identificats amb les sigles IT (Indicador Territorial), aporten un valor afegit al procés de mesura de polítiques i pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial a les organitzacions, ja que, d’una banda, permeten que aquestes posin en valor les especificitats i singularitats del territori on estan ubicades (identitat territorial com a palanca de diferenciació en un món globalitzat) i, de l’altra, la forma com contribueixen a la creació d’un entorn sostenible, altament competitiu i socialment cohesionat, amb la conseqüent dignificació de la seva funció empresarial i la millora de la seva reputació corporativa davant la comunitat.

Paral·lelament la pràctica majoria dels 145 indicadors del CGS mantenen correspondència o equivalència amb un o més indicadors de compliment de RSE proposats per la Guia G3 de Global Reporting Initiative, màxim estàndard internacional en l’elaboració d’eines per fer memòries de sostenibilitat, amb l’objectiu d’afavorir lo comparabilitat de les empreses del territori adherides al CGS amb qualsevol altra organització de la resta del món, independentment del seu sector d’activitat o dimensió. En aquest context, les organitzacions que voluntàriament s’adhereixen al CGS i rendeixen comptes dels impactes de la seva activitat amb la publicació d’una memòria de sostenibilitat obtenen, de manera pràcticament automàtica, un informe adequat als paràmetres de mesura de la RSE que proposa Global Reporting Initiative i poden assolir; si escau, les qualificacions o segells que atorga aquesta organització internacional.
Val a dir, això no obstant, que alguns indicadors de mesura proposats pel CGS no tenen correspondencia amb indicadors GRI o que per contra, alguns indicadors de GRI no han trobat equivalència amb cap indicador del CGS. En aquest cas, s’ha optat per incloure un annex al final de l’eina que les empreses o organitzacions poden tenir també en compte en el supòsit que vulguin optar a la certificació de Global Reporting Initiative. (GRI és una organització independent, creada l’any 1977 a iniciativa de Nacions Unides, l’objectiu de la qual és elaborar directius d’aplicació voluntària per a tota classe d’entitats, de manera que aquestes informin de forma homogènia sobre la dimensió econòmica, social i mediambiental de les seves activitats, productes i serveis. Els criteris establerts per aquesta prestigiosa associació, amb seu a Amsterdam, són reconeguts a nivell internacional).

Pot donar-se la circumstància, a més, que algunes organitzacions, ja siguin de l’àmbit privat o públic, vulguin mesurar paràmetres de sostenibilitat específics del seu particular sector d’activitat, que no estiguin recollits al Codi de Gestió Sostenible però que consideren claus a l’hora de donar compte dels seus impactes econòmics, ambientals i socials. L’eina de mediació de RSE dissenyada per la Fundació Privada Garrotxa Líder no limita en absolut aquesta possibilitat i, de fet, permet incorporar un tercer nivell d’indicadors específics i complementaris a determinar per cada organització.

 

 
 
ombra

Gestió Sostenible Rural Copyright © 2010